Regulamin


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1421/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2011 r.

§1. Definicje

 1. GdańskWiFi – sieć komputerowa z dostępem bezprzewodowym i połączeniem do Internetu, udostępniana przez Urząd Miejski na terenie miasta Gdańska.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z GdańskWiFi.
 3. Urząd – Urząd Miejski w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
 4. Terminal – urządzenie Użytkownika, podłączane do GdańskWiFi (notebook, netbook, telefon komórkowy, itp.).
 5. Strefa Zasięgu (ang. „Hot Spot”) – miejsce, w których zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do GdańskWiFi.

§2. Zakres i cel

 1. Urząd udostępnia Użytkownikom sieć GdańskWiFi w celu korzystania z serwisów informacyjnych i usług elektronicznych administracji samorządowej oraz Internetu, na poniższych zasadach:
  1. usługi sieci GdańskWiFi są świadczone niekomercyjnie i nieodpłatnie, wyłącznie w Strefach Zasięgu,
  2. GdańskWiFi jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie,
  3. GdańskWiFi pracuje zgodnie z standardami technicznymi IEEE 802.11™.
 2. Urząd udostępnia w wyznaczonych godzinach, poprzez telefon i pocztę elektroniczną, usługę wsparcia technicznego dla Użytkowników GdańskWiFi w zakresie ograniczonym do:
  1. zagadnień technicznych związanych z korzystaniem z GdańskWiFi za pomocą powszechnie stosowanych typów urządzeń i oprogramowania systemowego,
  2. sposobu dostępu do GdańskWiFi,
  3. partycypowania w kosztach udostępnienia usługi, z wyłączeniem opłaty za połączenie.

§3. Ograniczenia

 1. Dostęp do GdańskWiFi jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
 2. Urząd zastrzega sobie prawo do:
  1. nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
  2. ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
  3. rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania GdańskWiFi,

§4. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Urząd, jego pracownicy, współpracownicy oraz wszelkie inne podmioty wykonujące pracę na jego rzecz, nie są w żaden sposób odpowiedzialni za:
  1. warunki techniczne panujące w sieci GdańskWiFi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala,
  2. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
  3. szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu użytkowników,
  4. dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika,
  5. szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z GdańskWiFi, w szczególności za:
   1. uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych,
   2. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do GdańskWiFi,
   3. wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z GdańskWiFi.
 2. Urząd nie gwarantuje:
  1. ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu,
  2. stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
  3. nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania GdańskWiFi,
  4. dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.

§5. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Korzystanie z GdańskWiFi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Użytkownik korzysta z GdańskWiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać GdańskWiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
  1. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
  2. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
  5. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
  6. naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci GdańskWiFi,
 4. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać GdańskWiFi do:
  1. uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
  2. celów komercyjnych bez wiedzy i zgody Urzędu,
  3. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania GdańskWiFi,
  4. udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
 5. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z GdańskWiFi, Urząd ma prawo do zablokowania dostępu Terminala do sieci.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie Terminala przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam, itp.).
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje GdańskWiFi, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§6. Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Urząd publikuje listę Stref Zasięgu na stronie internetowej www.gdanskwifi.pl.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej www.gdanskwifi.pl.
 4. Zmiany parametrów technicznych GdańskWiFi nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
  1. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
  2. Z tytułu wprowadzonych zmian Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem data 20 października 2011.

Symbole na platformie GDAŃSKWIFI oznaczają:


stan urządzenia: działa/niedziała

liczba podłączonych użytkowników w danym momencie

ilość danych przesłanych w danym dniu
© 2017 GD@ŃSKwifi I PL I EN I Regulamin I Polityka cookies I Infolinia 801 000 250